Mgr. Ján Tomášik

JUDr. Jana Trojanová

MUDr. Elena Prokopová

MUDr. Elena Prokopová absolvovala štúdiu na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Štúdium ukončila s vyznamenaním a pochvalným uznaním dekana LF UK. Na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave absolvovala špecializačnú skúšku v odbore pediatria a špecializačnú skúšku v certifikovanej pracovnej činnosti Klinické skúšanie liekov. V roku 1997 začala pracovať na Novorodeneckej klinike M. Rusnáka SZU a UNB. Od roku 2005 pracuje ako všeobecná lekárka pre deti a dorast v Bratislave – Devínskej Novej Vsi. Jej pracovisko PRO BABY s.r.o. je akreditovaným výučbovým pracoviskom SZU v špecializačnom odbore pediatria. Dňa 1. 4. 2017 bola ministrom zdravotníctva SR menovaná za  hlavnú odborníčku MZ SR v odbore všeobecná starostlivosť o deti a dorast. Je viceprezidentkou Slovenskej spoločnosti primárnej pediatrickej starostlivosti SLS. Má za sebou bohatú prednáškovú a publikačnú činnosť.

JUDr. Monika Novotná

Monika Novotná absolvovala Právnickú fakultu Trnavskej univerzity v roku 2007. Tri roky poskytovala právne služby pre skupinu lekární Sunpharma a od roku 2011 zastrešuje právnu agendu skupiny Falck v Strednej a Východnej Európe, ktorá pôsobí v oblasti poskytovania záchrannej zdravotnej služby, zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach ambulantnej zdravotnej starostlivosti, dopravnej zdravotnej služby, závodných hasičských útvarov, bezpečnostnotechnickej služby, súkromnej bezpečnostnej služby a lekárenskej starostlivosti. Intenzívne sa venuje vzdelávaniu a tréningu zdravotníckych zamestnancov v skupine Falck najmä v témach medicínskeho práva a ochrany osobných údajov. V súčasnosti je poslucháčkou postgraduálneho štúdia v odbore zdravotnícke právo na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe.

MUDr. Terézia Szádocka

MUDr. Peter Makara, MPH

Peter Makara sa narodil  7.6.1973 v Snine.

V rokoch 1991 až 1997 študoval na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach v odbore všeobecné lekárstvo. Atestáciu 1. stupňa v odbore interné lekárstvo získal v roku 2000 na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. Špecializáciu v špecializačnom odbore Všeobecné lekárstvo získal v roku 2005. Kvalifikáciu ako odborník pre riadenie verejného zdravotníctva (,,MPH“) získal v roku 2008 na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. V rokoch 1998 až 2001 pracoval ako lekár v Stropkovskej nemocnici. V rokoch 2002 – 2006 pracoval ako produktový manažér pre SANDOZ. Jeho pracovnou náplňou bolo plánovanie výroby liekov, príprava marketingových materiálov a odborné produktové školenia medicínskych reprezentantov. Od roku 2006 pracuje pre MEDI-PHARMU ako všeobecný lekár pre dospelých a zároveň je odborným garantom pre všeobecné lekárstvo.

Peter Makara je členom Slovenskej lekárskej komory, Slovenskej lekárskej spoločnosti, Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva a tiež členom zahraničnej organizácie WONCA.

 

MUDr. Marián Šóth

Slavica Karajičić, MPA, MPH

Vyštudovala politickú vedu na Univerzite v Belehrade, Srbsko.  V roku 2009 získala magisterský titul v odbore verejnej správy a miestnej samosprávy (Public Administration and Local Self-government) a v roku 2013 titul magister Erasmus Mundus v odbore verejného zdravia a udržateľného regionálneho zdravotníckeho systému (Public Health and Sustainable Regional Health System). Pracovala pre Národného zhromaždenie, ako aj pre Národný úrad prezidenta Srbskej republiky. Zúčastnila sa programu “1000 mladých lídrov” („1000 young leaders“ ) Srbska v oblasti cezhraničnej spolupráce. Viac ako tri a pol roka pracovala v gynekologickej nemonici “Jevremova”  v Belehrade, Srbsko.

V roku 2012 jej bol ako spoluriešiteľovi výskumného projektu poskytnutý grant Centra pre etiku a právo v biomedicine na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti (Central European University-Center for Ethics and Law in Biomedicine, CELAB). O rok neskôr začala pracovať ako stážistka v Health Policy Institute (HPI) v Bratislave (Slovensko) a vydala  analýzu venovanú politike v oblasti asistovanej reprodukcie na Slovensku. V súčasnosti pôsobí ako výskumný pracovník inštitútu a pracuje na meraní kvality nemocníc založenom na skúsenostiach pacientov  (zdravotná starostlivosť zameraná na pacienta pri liečbe neplodnosti na Slovensku).

Ms. Slavica bola spoluautorkou nižšie uvedených monografií:

  • Karajičić, Slavica (2013) Policy on Assisted Reproduction in Slovakia, Health Policy Institute, Bratislava, ISBN: 978-80-971193-5-5
  • Karajičić, Slavica; Radović Tripinović Gordana and Krstić Aleksandar (2013) Legal Policy on Assisted Reproduction in Serbia. In Judit Sándor (ed.), Studies in Biopolitics. Central European University, CELAB, Budapest, 103-112.
  • Karajičić, Slavica and Mužik, Roman (2013) Serbia: An Overview of the Health System, Health Policy Institute, Bratislava, Slovak Republic

Je členkou Srbskej zelenej mládeže a Asociácie Erasmus Mundus Association and Alumni.

Mgr. Nikola Gurgoľová

Mgr. Nikola Gurgoľová absolvovala bakalárske štúdium na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach – Verejná správa a následne magisterské štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave – Verejná politika. Pôsobila ako štážístka v NRSR a v Bratislavskom samosprávnom kraji. Po stážach sa realizuje ako projektová koordinátorka v organizácii Transparency International Slovensko. Venuje sa predovšetkým oblasti zdravotníctva (transparentnosť nákupov, zmluvných vzťahov, dohľadových orgánov a i.).