PharmDr. Lukáš Slovák, PhD.

Zoznámte sa s dôležitými zmenami (nielen) zákona o liekoch po 1.1.2022

POZÝVAME VÁS NA PRVÝ WEBINÁR V TOMTO ROKU!

Nový rok 2022 je už v plnom prúde a okrem toho, že všetci veríme, že nám prinesie veľa pozitívnych zmien, už dnes vieme, že niekoľko legislatívnych zmien nám už svojím príchodom priniesol. So zmenami v novele (nielen) zákona o liekoch vás radi oboznámia naši spíkri na prvom tohtoročnom webinári, na ktorý vás srdečne pozývame.

Termín: 3.2.2022 (štvrtok) od 9.30 do 12.45

Miesto: online prostredníctvom platformy ZOOM

Tí, ktorých téma webinára zaujala, no nebudú sa ho môcť zúčastniť online v deň jeho konania, budú mať po úhrade registračného poplatku a realizácii webinára k dispozícii jeho kompletný záznam. Informujte nás o tom, prosím, pri vašej registrácii.


SPÍKRI

Bližšie informácie o obsahu prednášok, s ktorými vystúpia jednotliví prednášajúci, sa dozviete po kliknutí na ich mená.


INFORMÁCIE O CENE WEBINÁRA

Cena webinára je 99 EUR/osoba, avšak v prípade prihlásenia 3 a viac účastníkov z jednej organizácie je za každého účastníka zľava 20% z jeho registračného poplatku. Nie sme platcami DPH.

Deň pred termínom konania webinára zašleme zaregistrovaným účastníkom, ktorí uhradili registračný poplatok, email s organizačnými pokynmi, prístupovými údajmi a odkazom, prostredníctvom ktorého budú môcť webinár sledovať online.

Vždy pripravení! Vybrané zmeny v zdravotníckej legislatíve 2019/2020

Pozývame vás na pracovné raňajky!

Rýchle stravovanie škodí zdraviu, a preto sa ponáhľať nebudeme. Pri kávičke, obloženom chlebíčku, či sladkom croissante sa budeme rozprávať o schválených zmenách v kľúčových právnych predpisoch týkajúcich sa zdravotníctva – zákon o liekoch (362/2011), zákon o úhradách (363/2011), zákon o zdravotnej starostlivosti (576/2004), zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti (578/2004).

Posledné pracovné dni roku 2019 má zmysel venovať hlbšiemu pochopeniu dopadu legislatívnych zmien na oblasť zdravotníctva. Nenechajte si ujsť diskusiu o prínose vybraných noviel a prijmite pozvanie na naše pracovné raňajky.


Tematické okruhy alebo „ostal kameň na kameni“?

  • Podmienená úhrada a vyrovnací rozdiel
  • 3,2,1 štart! – úhradové skupiny a určovanie referenčného lieku pre účely UZP2
  • Pravidlá sú na to, aby sa obchádzali? – princíp zachovania pomeru úhrady zdravotnej poisťovne a pacienta a zníženie ceny lieku
  • Klinické skúšanie v roku 2019 – od príkazu ministerky používať templatovu zmluvu k poslednej novele 362/2011 Z.z.
  • Dobro došli (!?) – veľa nových §§ o zdravotných pomôckach v zákone o liekoch
  • Zdravotnú dokumentáciu vedieme už len elektronicky a prečo to nefunguje
  • A predsa písomne – kedy sa zdravotná dokumentácia vedie písomne a ako sa zaznamenáva písomná forma do e-zdravia
  • Vitajte v 21.storočí – čo zapisujeme do zdravotnej dokumentácie a aký to má súvis s GDPR
  • Kto nám pribudol medzi oprávnené osoby s právom vstupu do elektronickej zdravotnej knižky?
  • … a ešte pár vecí navyše.

INFORMÁCIE O CENE WORKSHOPU

Zvýhodnená cena 75 EUR/osoba platí pri registrácii do 30.11.2019. Pri registrácii po tomto dátume je cena workshopu 90 EUR/osoba. V prípade 3 osôb za jednu spoločnosť workshop pre štvrtú osobu zdarma. Nie sme platcami DPH.


Max počet účastníkov: 50
Prihlásiť sa môžete prostredníctvom registračného formulára alebo emailom na adrese miriama.tomkova@medius.sk

PharmDr. Daniel Ferianc

V rokoch 1995 – 2000 vyštudoval na Univerzite Komenského v Bratislave v odbore farmácie. V súčasnosti pracuje ako vedúci odboru liekovej politiky vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni.

PharmDr. Martin Višňanský, MBA, PhD., MSc.

Martin Višnanský je absolvent Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave (odbor klinická farmácia), Katz Graduate School of Business, University of Pittsbourgh (MBA) a Universita Cattolica, Roma (MSc v odbore HTA & Health Management). Doktorandské štúdium (PhD.) v odbore Podnikový manažment absolvoval na Fakulte manažmentu UK v Bratislave. Spoluzakladateľ Slovenskej spoločnosti pre farmakoekonomiku pri SLS a Slovenskej agentúry pre hodnotenie zdravotníckych technológií. Už viac ako 25 rokov pôsobí a od r. 2005 aj aktívne podniká v zdravotníctve a farmácii.

PharmDr. Zuzana Baťová, PhD.

PharmDr. Zuzana Baťová PhD. je absolventkou Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, na ktorej ukončila štúdium v roku 2000. Neskôr na Farmaceutickej fakulte absolvovala rigoróznu skúšku, aby získala titul PharmDr.

Neskôr absolvovala viaceré zahraničné pobyty na univerzitách v Belgicku a v Kanade. V roku 2004 získala na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave kvalifikáciu v odbore lekárenstvo. V roku 2007 získala na Univerzite Komenského v Bratislave doktorát v odbore farmakológia.

V roku 2003 začala pracovať na Univerzite Komenského ako odborná asistentka na Katedre farmakológie a toxikológie. Od roku 2004 do roku 2012 pôsobila ako zodpovedný farmaceut vo verejnej lekárni v Trnave a neskôr aj v Bratislave. Potom pôsobila štyri roky ako vedúca sekcie vedeckých a regulačných procesov registrácie liekov v Štátnom ústave pre kontrolu liečiv.

PharmDr. Zuzana Baťová PhD. aktívne ovláda anglický jazyk a je členkou Siete riaditeľov liekových agentúr (HMA). Spolupracuje s orgánmi Európskej únie pri projektoch o liečivách v rámci členských krajín EÚ. Má za sebou bohatú publikačnú a prednáškovú činnosť doma aj v zahraničí. 

Do funkcie riaditeľky a vedúcej služobného úradu Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv ju na základe úspešného absolvovania výberového konania vymenoval minister zdravotníctva JUDr. Ing. Tomáš Drucker s pôsobnosťou od 7. septembra 2016.

JUDr. Lucia Dávidek

Absolvent Právnickej fakulty Univerzity J. A. Komenského v Bratislave od roku 2007 vykonávajúci vlastnú advokátsku prax so zameraním na oblasť právnej úpravy poskytovania zdravotnej starostlivosti, najmä lekárenskej a vzťahov s tým súvisiacich, podmienok výkonu zdravotníckeho povolania, pôsobnosti stavovských organizácií v zdravotníctve, v rámci ktorej sa zároveň venuje legislatívnej činnosti na poli právnych noriem týkajúcich sa zdravotníctva. Uvedené predstavuje len najčastejšie poskytované právne služby. Je autorom viacerých odborných článkov a prednášok venujúcich sa najmä problematike poskytovania lekárenskej starostlivosti, výkonu zdravotníckeho povolania farmaceut a aktuálnemu legislatívnemu prostrediu.

Mgr. Martin Fučík

Mgr. Martin Fučík vyštudoval právo na Univerzite Komenského v Bratislave (1992-1997).

 

Od roku 2016 pracuje v spoločnosti Roche Slovensko, s.r.o. Predtým pracoval ako riaditeľ poisťovne Generali, v ČSOB ako riaditeľ a krízový manažér. V Slovenskom úrade poisťovní (SKP) pracoval ako zástupca generálneho riaditeľa a manažér právneho oddelenia.

Mgr. Peter Kall

Je absolvent Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave a má atestáciu I. stupňa v odbore lekárenstvo. V minulosti pôsobil v spoločnostiach FAKON ako obchodný riaditeľ, v Unipharma Bojnice ako vedúci oddelenia nákupu a v S&D Pharma SK na pozícii sales and logistics manager. V súčasnosti pôsobí v spoločnosti S&D Pharma SK na pozícii business manager, je predseda sekcie výrobcov Asociácie dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok (ADL) a je členom prezídia ADL.

PharmDr. Ľubica Hladíková

Je absolventkou Prírodovedeckej fakulty MU v Brne (molekulárna biológia – Mgr.) a Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave (farmácia – PharmDr.). Aktuálne je vedúca Oddelenia kategorizácie a liekovej legislatívy spoločnosti PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. a zástupca spoločnosti PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. v ADL (Asociácia dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok). Má skúsenosti vo farmaceutickej veľkodistribúcii (v spoločnostiach FIDES Zdravotnícke zásobovanie, a.s. a PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.) na rôznych pozíciách na nákupe, v cenotvorbe a v projektovom managemente, v klinickom výskume (viaceré CRO) na pozícii CRA a project manager a základnom výskume (Virologický ústav SAV).