Ing. Bc. Štefan Mesároš, PhD.

Ing. Bc. Štefan Mesároš, PhD. je od roku 1998 činný vo farmaceutickom priemysle. Je absolventom Slovenskej technickej univerzity (odbor analytická chémia), kde neskôr pôsobil ako odborný asistent a získal titul PhD.. V polovici 90-tych rokov minulého storočia pracoval ako Research Associate na Oakland University (Michigan, USA) v oblasti výskumu „Nitric Oxide“. V súčasnosti pôsobí vo funkcii výkonného riaditeľa v Slovenskej asociácii farmaceutických spoločností orientovaných na výskum a vývoj (SAFS) a v roku 2012 získal titul Bc. v odbore právo na Právnickej fakulte Paneurópskej vysokej školy v Bratislave.Disponuje aj rozsiahlou publikačnou činnosťou a vystúpeniami na významných vedeckých podujatiach.

Transparentnosť vo farmapriestore

V ostatných dvoch – troch rokoch zaznamenala slovenská legislatíva dôležité zmeny zamerané na zabezpečenie transparentnosti v interakciách medzi subjektmi farmaceutického trhu, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a zdravotníckymi pracovníkmi. Snaha o zvýšenie transparentnosti má svoje odrazy vo viacerých oblastiach národného zákonodarstva a okrem pozitív prináša aj otázky, ktoré ani jedného z účastníkov týchto vzťahov nenechávajú chladnými.

MUDr. Pavol Gibala, CSc.

Je absolventom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Štúdium ukončil v roku 1975. Po skončení štúdia na vysokej škole pokračoval v štúdiu na Farmakologickom ústave SAV, kde ďalej pôsobil vo funkcii samostatného vedeckého pracovníka  v oblasti kardiovaskulárnej experimentálnej farmakológie.  Od roku 1990 pracuje v Štátnom ústave pre kontrolu liečiv vo funkcii vedúceho sekcie a zástupcu riaditeľa. Zaoberá sa farmakovigilanciou a klinickým skúšaním liekov.

Dostupnosť liekov na Slovensku

Niekto ho označuje za systémovú zmenu distribučného reťazca pri dodávaní kategorizovaných liekov. Niekto ako zákonom vyžiadanú zmenu biznis modelu dodávok liekov. Iní ho charakterizujú ako efektívny nástroj zabezpečenia lieku pacientovi. A sú aj takí, ktorí kvôli nemu zvažujú opustiť trh Slovenskej republiky.

Systém mimoriadnych objednávok liekov. V spojení s novou úpravou vývozu kategorizovaných liekov zamestnáva mysle mnohých z nás.

Jeho účel je jasný – pacienti by nemali byť vydaný napospas nedostupnosti liekov. Dosiahnutie účelu však vytrápilo nejedného MAHa – ak sa detailne začítal do zákonnej úpravy. Ako riešiť konfliktné situácie právnej úpravy?