PharmDr. Daniel Ferianc

V rokoch 1995 – 2000 vyštudoval na Univerzite Komenského v Bratislave v odbore farmácie. V súčasnosti pracuje ako vedúci odboru liekovej politiky vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni.

PharmDr. Martin Višňanský, MBA, PhD., MSc.

Martin Višnanský je absolvent Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave (odbor klinická farmácia), Katz Graduate School of Business, University of Pittsbourgh (MBA) a Universita Cattolica, Roma (MSc v odbore HTA & Health Management). Doktorandské štúdium (PhD.) v odbore Podnikový manažment absolvoval na Fakulte manažmentu UK v Bratislave. Spoluzakladateľ Slovenskej spoločnosti pre farmakoekonomiku pri SLS a Slovenskej agentúry pre hodnotenie zdravotníckych technológií. Už viac ako 25 rokov pôsobí a od r. 2005 aj aktívne podniká v zdravotníctve a farmácii.

PharmDr. Zuzana Baťová, PhD.

PharmDr. Zuzana Baťová PhD. je absolventkou Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, na ktorej ukončila štúdium v roku 2000. Neskôr na Farmaceutickej fakulte absolvovala rigoróznu skúšku, aby získala titul PharmDr.

Neskôr absolvovala viaceré zahraničné pobyty na univerzitách v Belgicku a v Kanade. V roku 2004 získala na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave kvalifikáciu v odbore lekárenstvo. V roku 2007 získala na Univerzite Komenského v Bratislave doktorát v odbore farmakológia.

V roku 2003 začala pracovať na Univerzite Komenského ako odborná asistentka na Katedre farmakológie a toxikológie. Od roku 2004 do roku 2012 pôsobila ako zodpovedný farmaceut vo verejnej lekárni v Trnave a neskôr aj v Bratislave. Potom pôsobila štyri roky ako vedúca sekcie vedeckých a regulačných procesov registrácie liekov v Štátnom ústave pre kontrolu liečiv.

PharmDr. Zuzana Baťová PhD. aktívne ovláda anglický jazyk a je členkou Siete riaditeľov liekových agentúr (HMA). Spolupracuje s orgánmi Európskej únie pri projektoch o liečivách v rámci členských krajín EÚ. Má za sebou bohatú publikačnú a prednáškovú činnosť doma aj v zahraničí. 

Do funkcie riaditeľky a vedúcej služobného úradu Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv ju na základe úspešného absolvovania výberového konania vymenoval minister zdravotníctva JUDr. Ing. Tomáš Drucker s pôsobnosťou od 7. septembra 2016.

JUDr. Lucia Dávidek

Absolvent Právnickej fakulty Univerzity J. A. Komenského v Bratislave od roku 2007 vykonávajúci vlastnú advokátsku prax so zameraním na oblasť právnej úpravy poskytovania zdravotnej starostlivosti, najmä lekárenskej a vzťahov s tým súvisiacich, podmienok výkonu zdravotníckeho povolania, pôsobnosti stavovských organizácií v zdravotníctve, v rámci ktorej sa zároveň venuje legislatívnej činnosti na poli právnych noriem týkajúcich sa zdravotníctva. Uvedené predstavuje len najčastejšie poskytované právne služby. Je autorom viacerých odborných článkov a prednášok venujúcich sa najmä problematike poskytovania lekárenskej starostlivosti, výkonu zdravotníckeho povolania farmaceut a aktuálnemu legislatívnemu prostrediu.

Mgr. Martin Fučík

Mgr. Martin Fučík vyštudoval právo na Univerzite Komenského v Bratislave (1992-1997).

 

Od roku 2016 pracuje v spoločnosti Roche Slovensko, s.r.o. Predtým pracoval ako riaditeľ poisťovne Generali, v ČSOB ako riaditeľ a krízový manažér. V Slovenskom úrade poisťovní (SKP) pracoval ako zástupca generálneho riaditeľa a manažér právneho oddelenia.

Mgr. Peter Kall

Je absolvent Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave a má atestáciu I. stupňa v odbore lekárenstvo. V minulosti pôsobil v spoločnostiach FAKON ako obchodný riaditeľ, v Unipharma Bojnice ako vedúci oddelenia nákupu a v S&D Pharma SK na pozícii sales and logistics manager. V súčasnosti pôsobí v spoločnosti S&D Pharma SK na pozícii business manager, je predseda sekcie výrobcov Asociácie dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok (ADL) a je členom prezídia ADL.

PharmDr. Ľubica Hladíková

Je absolventkou Prírodovedeckej fakulty MU v Brne (molekulárna biológia – Mgr.) a Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave (farmácia – PharmDr.). Aktuálne je vedúca Oddelenia kategorizácie a liekovej legislatívy spoločnosti PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. a zástupca spoločnosti PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. v ADL (Asociácia dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok). Má skúsenosti vo farmaceutickej veľkodistribúcii (v spoločnostiach FIDES Zdravotnícke zásobovanie, a.s. a PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.) na rôznych pozíciách na nákupe, v cenotvorbe a v projektovom managemente, v klinickom výskume (viaceré CRO) na pozícii CRA a project manager a základnom výskume (Virologický ústav SAV).

MUDr. Terézia Szádocka

Mgr. Katarína Kováčová

Vyštudovala Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave, v oblasti klinického skúšania pôsobí od roku 1999. Má mnohoročné skúsenosti na rôznych pozíciách v rámci klinického skúšania. Pracovala ako CRA, CRA Lead, Country expert, GCP Audítor, Clinical services manager pre Európu, Áziu a Pacifik a Audítor, kde medzi jej povinnosťami boli aj školenia pracovníkov pre potreby klinického skúšania na základe medzinárodne platných noriem. Od roku 2018 pracovala ako vedúca klinického skúšania v Štátnom ústave pre kontrolu liečiv a ako nezávislý odborník pre klinické skúšanie pre Ministerstvo zdravotníctva. Absolvovala viacero medzinárodných školení pre potreby klinického skúšania a GCP auditu. Je členom medzinárodnej audítorskej spoločnosti RQA. Založila spoločnosť Kovac services s.r.o, ktorá sa zameriavala na vzdelávanie v oblasti klinického skúšania, konzultačné služby a GCP audity a Quality assurance. Je autorkou vzdelávania v oblasti klinického skúšania na portáli www.e-medius.sk. Ako projektový manažér pripravila podklady k založeniu Etickej komisie pre klinické skúšanie humánneho lieku, pre klinické skúšanie zdravotníckej pomôcky a pre štúdiu výkonu diagnostickej zdravotníckej pomôcky in vitro, ktorú zriadilo Ministerstvo zdravotníctva SR, kde v roku 2022 aj zastávala funkciu stáleho člena.

Dr. Ing. Nora Farkašová, PhD.

Pracuje vo farmaceutickom priemysle približne 15 rokov. Počas svojej praxe zastávala rôzne pracovné pozície v oblasti klinického skúšania liekov, momentálne pracuje v spoločnosti Pfizer na pozícií sr. Investigator Site Development Lead, pričom zastrešuje organizáciu pre spoluprácu a rozvíjanie centier klinických skúšaní v strednej Európe.

Je členkou pracovnej skupiny AIFP (Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu) venujúcej sa medicínskemu výskumu na Slovensku a spolupracuje aj s ďalšími stavovskými organizáciami za účelom zlepšovania podmienok klinického skúšania doma i v zahraničí.