PharmDr. Karol Polon

PharmDr. Miroslava Snopková, PhD.

Od roku 2010 pracuje ako vedecko-výskumný pracovník a odborný asistent na Katedre organizácie a riadenia farmácie Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave. Počas štúdií aj po nich pracovala vo farmaceutických spoločnostiach a tiež ako farmaceut poskytujúci lekárenskú starostlivosť vo verejných lekárňach. Zozbierané skúsenosti uplatňuje pri výučbe predmetov Lekárenstvo a etika a Sociálna farmácia a farmakoekonomika. Je tiež zodpovednou osobou za výučbu a realizáciu predmetu Lekárenská prax a riešiteľkou viacerých grantových projektov.
Počas vysokoškolských štúdií sa ako vedecký pracovník venovala problematike prevencie a terapie kardiovaskulárneho systému následkom účinkov cytotoxicky pôsobiacich látok.

Vo svojich prácach sa orientuje na problematiku lekárenskej starostlivosti, liekovej politiky a etiky v povolaní farmaceuta, aktuálne sa venuje problematike profesijnej spokojnosti farmaceutov.

Je členkou Slovenskej lekárnickej komory, Slovenskej farmaceutickej spoločnosti, Slovenskej lekárskej spoločnosti a Etickej komisie FaF UK v Bratislave. Je autorkou a spoluautorkou viacerých domácich aj zahraničných publikácií a spoluautorkou dvoch monografií. Prednáškovou a organizačnou činnosťou participuje na ďalšom a sústavnom vzdelávaní farmaceutov.

RNDr. Jozef Slaný, CSc

RNDr. Jozef Slaný, CSc. je absolventom Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti je vedúci Odboru farmácie sekcie farmácie a liekovej politiky na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky. Je členom Národnej normalizačnej komisie pre spoluprácu s EÚ pri ÚNMS SR, Rady pre technickú normalizáciu, Európskej liekopisnej komisie, Európskeho výboru pre lieky a farmaceutickú starostlivosť či Farmaceutického výboru pri EK.

PharmDr. Dominik Tomek, MPH, PhD.

Začínal ako lekárnik – asistent a potom vedúci lekárne, veľa rokov strávil na Ústave klinickej onkológie v Bratislave. Neskôr pracoval na Ministerstve zdravotníctva, v roku 1995 odchádza pracovať do zdravotných poisťovní, kde na rôznych pozíciách pracuje až do roku 2009. Od roku 2009 pracoval v Štátnom ústave pre kontrolu liečiv, od roku 2010 sa venuje výlučne pedagogickej činnosti.

V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Od roku 2010 sa aktívne venuje vzdelávaniu pacientov formou Patient Empowerment seminárov a inicioval pacientske vzdelávanie na Slovenskej zdravotníckej univerzite od roku 2012, kde je odborným garantom. Dlhoročná prax v zdravotníctve, osobitne s onkologickými pacientmi a pedagogická prax ho priviedli ku vzdelávaniu pacientov. Vo svojich prednáškach sa venuje významu adherencie, t.j. spolupráci pacienta s lekárom a rešpektovaní liečebného režimu. Vysvetľuje nevyhnutnosť dodržiavania liečby a jej význam pre chorého človeka.

PharmDr. Anna Oleárová, PhD., MPH

Absolventka Univerzity Komenského v Bratislave, Farmaceutickej fakulty (2003). Má špecializáciu v odboroch lekárenstvo (2007), odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve (Master of Public Health, 2012), klinická farmácia (2018) a certifikát v odbore farmakoekonomika (2007).

V minulosti pôsobila ako odborná asistentka a koordinátorka špecializačného štúdia na Farmaceutickej fakulte UK, kde sa odborne a vedecky venovala problematike utilizácie liekov a klinických aspektov poskytovania farmaceutickej starostlivosti, vrátane zdravotníckej psychológie, komunikácie a etiky. Má niekoľkoročné skúsenosti s poskytovaním lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni.

V súčasnosti pôsobí ako klinická farmaceutka na Oddelení klinickej farmakológie Univerzitnej nemocnice Bratislava Ružinov a pedagogicky ako odborná asistentka na Ústave farmakológie a klinickej farmakológie Lekárskej fakulty SZU. Jej zameraním je racionalizácia a bezpečnosť farmakoterapie, adherencia pacientov k liečbe a eticko-právne aspekty biomedicínskeho výskumu. 

Riešiteľka niekoľkých grantových projektov, spoluautorka 1 monografie a  autorka a spoluautorka viac ako 150 vedeckých a odborných príspevkov v časopisoch a na domácich i zahraničných konferenciách. Aktívne participuje na sústavnom a špecializačnom vzdelávaní farmaceutov.

Je tajomníčkou Etickej komisie UNB Ružinov, členkou výboru Slovenskej farmaceutickej spoločnosti SLS, členkou Subkomisie pre generické lieky Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, členkou European Society of Clinical Pharmacy. Od roku 2018 zastupuje MZ SR za oblasť etických komisií v Expert Group on Clinical Trials zriadenej Európskou komisiou v Bruseli.

prof. RNDr. Viliam Foltán, CSc.

Absolvent (Farmaceutickej fakulty UK, Bratislava,doktor prírodovedy, kandidát farmaceeutických vied, profesor z odboru verejné zdravotníctvo v roku 1998. Pedagogicky pôsobí na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave, v rokoch 1995 -1997 ako externý pracovník na  Vysokej škole veterinárnej a farmaceutickej  v Brne.

Vo vedeckej a odbornej činnosti pôsobí v oblasti utilizácie liekov, spolupracuje so ŠUKL Bratislava, Ministerstvom zdravotníctva a Všeobecnou zdravotnou poisťovňou. Viac ako 10 rokov je národným predstaviteľom projektu ESAC, zameranom na hodnotenie utilizácie antibiotík v rámci EÚ. Pôsobí ako odborný garant projektu S-Medial, venovanom otázkam racionálneho používania antibiotík. Patrí medzi predstaviteľov farmakoekonomiky v SR, v rámci  ktorej aktívne prednáša a publikuje. Jedno funkčné obdobie pôsobil ako prodekan Farmaceutickej fakulty UK, od roku 1998 je vedúcim katedry. Pod jeho vedením ukončilo štúdium viac ako 100 diplomantov, niekoľko desiatok rigorozantov, 6 PhD a traja docenti, publikoval viac ako 200 prác v domácich a zahraničných časopisoch s 250 citáciami registrovaných v citačných indexoch,   je autor a spoluautor 20 knižných textov a učebníc.

PharmDr. Daniela Mináriková, PhD.

PharmDr., Ing. Ivona Malovecká

PharmDr. Ondrej Sukeľ

PharmDr. Ondrej Sukeľ absolvoval vysokoškolské štúdium farmácie na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (2001). V roku 2004 získal na Slovenskej zdravotníckej univerzite špecializáciu v odbore Lekárenstvo a od roku 2006 je poskytovateľom lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni Don Bosco v Humennom.

V súčasnosti pôsobí ako 1. viceprezident Slovenskej lekárnickej komory a krajský odborník v odbore Lekárenstvo Prešovského kraja. Je členom redakčnej rady odborno-infomačného časopisu Lekárnické listy a pravidelným prednášajúcim v rámci programov sústavného vzdelávania. Vo svojej publikačnej a prednášateľskej činnosti sa venuje problematike regulácie výkonu povolania farmaceuta a poskytovania lekárenskej starostlivosti, tvorby a aplikácie zdravotníckej legislatívy a otázkam profesionálnej etiky.

Ing. arch. Radoslav Herda

Skončil v r. 1995 Fakultu architektúry STU v Bratislave. V roku 2003 založil špecializovanú reklamnú agentúru na komunikáciu liekov Svetlonos. Tá doteraz pracovala na viac než 200 liekoch a výživových doplnkoch pre viac než 20 farmaceutických spoločností. Od roku 2006 vydáva pacientské časopisy. Túto činnosť od roku 2008 zastrešuje vydavateľská spoločnosť MedMedia, v ktorej pôsobí ako riaditeľ. V súčasnosti vydáva 3 pacientske tituly – Neuro magazín, Dermato magazín a Onko magazín.

V roku 2010 stál pri zrode občianskeho združenia (OZ) Slovenský pacient, ktoré v spolupráci so spoločnosťou MedMedia pripravuje každoročnú stálu Konferenciu pacientskych organizácií. Spoločne vydávajú trojmesačník Infopacient, ktorý je so svojim 60 tisícovým nákladom najväčším pacientskym periodikom na Slovensku. Ako projektový manažér v OZ pracuje na projekte vzdelávania pacientov –  Akadémia pacienta. Internetová stránka OZ www.slovenskypacient.sk sa venuje rozvoju a podpore organizovaného pacientskeho života.

V spolupráci s odborníkmi a lídrami pacientskych organizácií vytvára združenie Slovenský pacient novú platformu jednotného hlasu pacientov. Pripravuje spoločnú pacientsku agendu na najbližšie roky, ktorou chce zvýšiť rešpekt pacientov v spoločnosti. Chce im vrátiť ich prirodzené miesto spolutvorcov a kontrolórov zdravotného systému. V súčasnosti pôsobí aj ako predseda OZ Slovenská aliancia zriedkavých chorôb, ktorá zastrešuje pacientske organizácie so zriedkavými chorobami na Slovensku.