MA. Michal Staňák, Dr.phil, AKC

Študoval v Anglicku a Rakúsku. Bakalársky titul v oblasti filozofie získal na King’s College London, magisterský titul z oblasti zdravotnej politiky, filozofie a ekonómie na University College London a doktorát z aplikovanej etiky z oblasti rozhodovacích procesov v zdravotníctve na Viedenskej univerzite. V rokoch 2013 – 2015 pracoval ako učiteľ na bilingválnom gymnáziu v Bratislave. V rokoch 2015 – 2020 pracoval ako analytik v Rakúskom národnom HTA inštitúte, kde vypracoval desiatky HTA hodnotení pre Rakúsko, Nemecko a Európsku sieť HTA inštitúcií (EUnetHTA). V rokoch 2020 – 2021 viedol Odbor agentúry pre HTA na Ministerstve zdravotníctva SR, kde so svojím tímom pripravovali podklady na založenie samostatnej a nezávislej HTA inštitúcie. Od roku 2019 pôsobí ako lektor na Ústave sociálneho lekárstva a lekárskej etiky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. Od 1.1.2022 je povereným riaditeľom NIHO.

Liek náš každodenný

Zdravotná starostlivosť je komplexný proces, ktorý zahŕňa mnohé aspekty týkajúce sa systémovej, personálnej a materiálnej povahy.  Dôležitú úlohu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti zohrávajú lieky. Zaobchádzanie s liekmi, pravidlá ich používania a ich úhrada, je predmetom regulácie nielen národnej, ale aj (a stále viac) európskej legislatívy. Pacienti sa často pýtajú „Na aké lieky mám nárok?“. V laickej, ale aj v odbornej verejnosti je taktiež neustále prítomný diskurz o obsahu práva na štandard, ako aj diskurz týkajúci sa prístupu pacientov k inovatívnym liekom.

Realita vôbec nie je jednoduchá. Čo je lege artis vo farmakoliečbe a aký je skutočný rozsah povinnosti „postupovať správne“ pri liečbe pacienta ovplyvňovaný úhradovým modelom platným na Slovensku? Aká prísne európske pravidlá upravujúce používanie liekov, determinujú možnosti farmakoterapie na Slovensku, a ktoré výnimky máme implementované do národnej právnej úpravy?


Cieľom odbornej konferencie je sumarizovať východiskovú situáciu v oblasti používania liekov na Slovensku, a uvažovať nad aktuálnymi výzvami právnej úpravy. Cieľom konferencie je taktiež upozorniť účastníkov na najdôležitejšie princípy, ktoré sa v otázkach prístupu pacientov k zdravotnej starostlivosti v oblasti liekov, správneho postupu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ako aj v otázkach úhrad, uplatňujú, resp. uplatňovať majú.

PhDr. David Černý

(* 1977) vystudoval filosofii na Filosofické fakultě Pontifikální univerzity Tomáše Akvinského v Boloni a v Římě. V Boloni přednášel kurzy logiky a filosofie vědy. V současné době pracuje jako vědecký pracovník v Ústavu státu a práva AV ČR v.v.i. a na 1. LF UK v Praze dokončuje postgraduální studium bioetiky. Předmětem jeho zájmu je filosofická logika, etika, filosofie práva, personální ontologie a bioetika. Je hlavním autorem monografie D. Černý a kol. Lidské embryo v perspektivě bioetiky, spoluautorem monografie Doležal, Adam, Černý, David, Doležal Tomáš. Kmenové buňky. Etické a právní aspekty výzkumu. Je také autorem celé řady odborných článků z filosofické logiky, etiky a bioetiky. Pro deníky Mladá Fronta a Lidové noviny píše popularizační  články o filosofii a etice, pravidelně přispívá do týdeníku Reflex.

ThDr. René Balák, PhD.

Dr René Balák, PhD, ukončil univerzitné štúdia filozofie a teológie na Teologickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci. Špecializačné postgraduálne doktorandské štúdia morálnej teológie a etiky absolvoval na Inštitúte Morálnej Teológie (Instytut Teologii Moralnej) na Katolíckej Univerzite v Lubline (Katolicki Uniwersytet Lubelski) v Poľsku. Tu mu bol v roku 2000 udelený akademický a vedecký titul Doctor in theologia morali. Vedecko-výskumne sa angažoval na najmä v Poľsku, Taliansku a v Anglicku, pričom v súčasnosti pedagogicky pôsobí na Katedre filozofie a v Centre pre Bioetiku na Filozofickej fakulte UCM. Je autorom bioetickej publikácie Mysterium vitae – život človeka v rukách človeka 1 a 2.

Prof. Jan  Sokol, PhD., CSc.

Pracoval jako zlatník, později mechanik. Od roku 1963 dálkově studoval matematiku, v letech 1964-90 vedl vývoj software ve VÚMS Praha. V tomto oboru publikoval několik knih a desítky odborných článků. Spolupracoval na ekumenickém překladu Bible a přeložil řadu filosofických knih. Podepsal Chartu 77, v letech 1990-92 místopředseda SN FS ČSFR za OF, 1998 ministr školství, 2003 koaliční kandidát na presidenta ČR. Od roku 1992 přednáší filosofii, antropologii institucí a etiku na UK v Praze, v letech 2000-07 byl prvním děkanem Fakulty humanitních studií UK, v zimním semestru 2008/09 přednášel etiku a lidská práva na Harvardově univerzitě.

Publikoval zejména: 1994 „Mistr Eckhart a středověká mystika“, 1995 „Malá filosofie člověka“, 1997 „Čas a rytmus“, 2002 „Filosofická antropologie – Člověk jako osoba“, 2004 „Člověk a náboženství“, 2007 „Moc, peníze a právo“, 2008 „Zůstat na zemi. Rozhovory nad Biblí“, 2013 „Thinking about ordinary things“, 2014 „Etika, život, instituce“.

 

Mgr. Adriána Švirková

Mgr. Adriana Švirková je absolventkou odboru etická výchova v kombinácii s pedagogikou Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity. V súčasnosti je  doktorandkou na Katedre aplikovanej etiky FF UPJŠ v Košiciach. Vo svojej odbornej činnosti sa zameriava na filozofické otázky medicíny a problémy bioetiky, lekárskej a ošetrovateľskej etiky.

Mgr. Adriána Jesenková, PhD.

Mgr. Adriana Jesenková, PhD. je absolventkou Filozofickej fakulty UK v Bratislave v odbore história a filozofia. V roku 2004 obhájila dizertačnú prácu v odbore systematická filozofia. Pracuje ako odborná asistentka na Katedre aplikovanej etiky FF UPJŠ v Košiciach, kde prednáša filozofické disciplíny a sociálnu etiku. Ako výskumníčka pôsobí aj v občianskom združení EsFem zameranom na rodový výskum a rodovo citlivú výchovu a vzdelávanie. Svoj odborný záujem sústreďuje na feministickú morálnu filozofiu, otázky vzťahu moci, starostlivosti a spravodlivosti.

Mgr. Adela Lešková Blahová, PhD.

Mgr. Adela Lešková Blahová, PhD. pôsobí ako odborná asistentka na Katedre etiky Inštitútu filozofie a etiky Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Výskumne sa orientuje na aplikáciu etiky sociálnych dôsledkov (forma neutilitaristického konzekvencializmu) v (bio)medicíne, v menšej miere aj na etickú a morálnu analýzu sociálnopolitických a environmentálnych problémov.

Je autorkou viacerých štúdií a odborných článkov z uvedenej problematiky. K jej najvýznamnejším prácam patrí Bioetika v kontextoch etiky sociálnych dôsledkov (aplikácia zvolenej paradigmy na vybrané bioetické problémy) (2010), za ktorú získala cenu dekana FFPU za rok 2010. Pôsobí ako členka Výkonnej rady a tajomníčka UNESCO Chair in Bioethics (Centra bioetiky UNESCO) na FF PU v Prešove.

Biomedicínsky výskum – právne, eticky, filozoficky

Biomedicínsky výskum (klinické skúšanie) je nevyhnutným medzistupňom vedúcim k registrácii lieku. Množstvo zainteresovaných subjektov a veľké riziká vo vzťahu k účastníkom výskumu generujú v praxi viacero otázok. Aké sú nástrahy a riziká výskumu? Ako by mal byť chránený účastník výskumu? Aké práva a povinnosti má zadávateľ, pracovisko klinického skúšania či samotný skúšajúci? Na tieto a mnohé ďalšie otázky budeme spoločne hľadať odpovede.

Na konferencii sa zúčastní vzácne zoskupenia popredných odborníkov z oblasti práva, bioetiky, morálnej teológie a medicíny zo 4 krajín EÚ. Na jednom mieste a v jeden deň bude prezentovať svoj názor viac ako 12 špecialistov na biomedicínsky výskum a klinické skúšanie liekov. Jedna téma z mnohých pohľadov. Syntéza názorov s presahom na aktuálne dianie v EÚ a v národnej legislatíve.