JUDr. Radek Policar

Vyštudoval Právnickú fakultu Masarykovej univerzity. Od roku 2000 do roku 2004 pracoval vo FN Brno, okrem iného aj ako vedúci oddelenia verejných zákazok a zástupca vedúceho Odboru právnych vecí. V rokoch 2004 – 2015 pôsobil ako vedúci právneho úseku, námestník pre právne služby a personalistiku a ako zástupca riaditeľa na Masarykovom onkologickom ústave v Brne. Zároveň pôsobil ako prednosta Ústavu sociálneho lekárstva a verejného zdravotníctva na Lekárskej fakulte Masarykovej univerzity. Venoval sa prednáškovej a konzultačnej činnosti v odbore medicínskeho práva a v súvisiacich oblastiach. Je autorom publikácie Zdravotnícká dokumentace v praxi (Grada Publishing, 2010) a desiatok odborných textov. Podieľal sa na riešení grantov Grantové agentúry Karlovej Univerzity „Problematika doložky DNR ve zdravotnické praxi; komparatistika, etické aspekty a varianty právního řešení “, 2008-2010. Je prispievateľom blogu zdravotnickepravo.info. V súčasnosti je námestníkom ministra zdravotníctva ČR pre legislatívu a právo.

Mgr. Rebeka Šťastná

Vyštudovala právo na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Odbornú stáž absolvovala u Verejného ochrancu práv, na Ministerstve spravodlivosti SR i v Centre pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže a na Okresnej prokuratúre v Pezinku.

Od roku 2013 pracovala v Hameln-rds a.s., v roku 2014 bola asistentkou na centre exekúcií a súčinností v Slovenskej sporiteľni. V roku 2016 pracovala ako právni asistentka v advokátskej kancelárii Markechova JMJ Legal. Na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pracuje od 1. augusta 2018 ako hlavný štátny radca.

Ovláda na mierne pokročilej úrovni anglický a španielsky jazyk.

JUDr. Dušan Podolský, PhD., MBA

Ukončil Právnickú fakultu Univerzity P.J. Šafárika v roku 1998. V roku 2000 absolvoval rigoróznu skúšku v študijnom odbore právo. V roku 2003 bol zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory a v roku 2004 získal odbornú spôsobilosť – Ohodnocovanie majetku podnikov.

V rokoch 1998-1999 pracoval ako samostatný odborný radca na Exekútorskom úrade v Košiciach, v rokoch 1999-2002 ako právnik Ústredného daňového riaditeľstva SR, pracovisko Košice. Od júna 2002 pracuje v spoločnosti Nemocnica Košice-Šaca ako právnik a vedúci Odboru právneho, personalista a člen vedenia spoločnosti Nemocnica Košice-Šaca a.s.1. súkromná nemocnica.

JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D

Autor od roku 2000 provozuje vlastní advokátní praxi, která je zaměřena na právo medicínské, občanské a trestní. V rámci České republiky pravidelně přednášel na Masarykově univerzitě v Brně, Palackého univerzitě v Olomouci a Karlově univerzitě v Praze, přednáší v Národním centu ošetřovatelství a nelékařských zdravotních oborů v Brně, přednáší rovněž v rámci dalších školících akcí.

Aktivně se účastní na medicínsko právních konferencích ve světě. Publikuje v této oblasti doma i v zahraničí. Je členem výkonného výboru Evropské asociace zdravotnického práva (EAHL) a dále mimo jiné členem Etické komise MZ ČR, Etické komise ČLK a Etické komise Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Působí rovněž jako právník České lékařské komory.

JUDr. Vlasta Formánková

Ukončila studium práv na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v roce 1977. V témže roce nastoupila jako právní referentka do Západočeských mlékáren, n. p. Klatovy. Rigorózní zkoušku složila v roce 1978. Od 1. září 1978 začala vykonávat justiční praxi u Krajského soudu v Plzni a po složení justičních zkoušek byla 15. června 1979 zvolena soudkyní pro Okresní soud Plzeň-město.

Pracovala nejprve na úseku občanskoprávním, pak krátce na úseku trestním a poté znovu na úseku občanskoprávním. V lednu roku 1990 byla pověřena řízením Okresního soudu Plzeň-město a následně jmenována do funkce předsedkyně tohoto okresního soudu. Zároveň působila jako předsedkyně občanskoprávního senátu.

Po uvolnění z funkce předsedkyně okresního soudu na jaře 1999 soudila dále na úseku občanskoprávním a v průběhu roku 2000 přešla ke Krajskému soudu v Plzni, kde jí byla přidělena jak agenda prvostupňová, tak i agenda odvolací na úseku občanskoprávním, kupříkladu zákon na ochranu osobnosti, tiskové žaloby, žaloby z autorského práva. Dne 5. srpna 2005 byla prezidentem Václavem Klausem jmenována soudkyní Ústavního soudu České republiky. Od roku 2011 působí též na katedře teorie státu a práva a na katedře ústavního práva fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni. Nikdy nebyla členkou ani kandidátkou žádné politické strany.

Mgr. Martin Luterán, M.Jur., M.Phil., D.Phil.

Dr. Martin Luterán je rektorom a spoluzakladateľom Kolégia Antona Neuwirtha, nezávislého vzdelávacieho inštitútu, ktorý sa zameriava na interdisciplinárne štúdium pilierov západnej civilizácie. Po štúdiu práva na Právnickej fakulte Univerzity Komenského pokračoval v štúdiu právnej a morálnej filozofie na Oxfordskej univerzite, kde v roku 2009 obhájil svoju dizertačnú prácu na tému „Proporcionalita v ústavnom práve a v etike.“

Medzi jeho akademické záujmy patrí predovšetkým vzťah práva a morálky a jeho reflexia v modernom jazyku ľudských práv. Dr.Luterán prezentoval príspevky na konferenciách v Anglicku, Írsku, Kanade, Qatare a na Slovensku. Vo svojej publikačnej činnosti sa venoval problému eutanázie (‚The Choice to Die in the Pretty case and in Dworkin’s ‚Narrative‘ Arguments‘ (2007) Symposium Edition University College Dublin Law Review) a princípu proporcionality (‚Towards Proportionality as a Proportion Between Means and Ends‘ in Law and Outsiders: Norms, Processes and “Othering” in the 21st Century (Hart Publishing, 2011)). Dr. Luterán vedie pravidelné semináre a prednášky pre študentov stredných a vysokých škôl na rôzne témy z právnej a morálnej filozofie.

Mgr. Zuzana Zoláková

Študovala politológiu na Univerzite Karlovej v Prahe. Titul magistra práva získala v roku 2012 na Právnickej fakulte Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Svoju diplomovú prácu venovala téme Právne aspekty asistovanej reprodukcie. Už počas štúdia sa angažovala v aktivitách občianskeho združenia Komora pre medicínske právo – MEDIUS. Medzi projekty, na ktorých aktívne participovala, patria UNIVERSITATIS DISPUTATIONES – séria univerzitných interdisciplinárnych dišpút pre študentov Univerzity P.J. Šafárika, a tiež medzinárodné konferencie Biomedicínsky výskum – právne, eticky, filozoficky (2012), Aké princípy vládnu zdravotníctvu (2013) a Reprodukčné zdravie ženy v centre záujmu (2014).

Je spolueditorom zborníka Aké princípy vládnu zdravotníctvu (2013). Odborne sa zameriava predovšetkým na otázky súvisiace s výkonmi asistovanej reprodukcie, reprodukčnými právami, darcovstvom buniek, etické a právne aspekty nových technológií.

Mgr. Jana Švorčiková

Mgr. Jana Švorčiková je tajomníčkou v Asociaci inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP). Pred nástupom na súčasnú pozíciu prešla skúsenosťami v advokátskej kancelárii firmy Ambruz & Dark Deloitte Legal. Ďalej pôsobila v Štátnom ústave pre kontrolu liečiv alebo na Ministerstve zdravotníctva Českej republiky, kde sa venovala cenám a úhradám liekov. Vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Karlovej v Prahe.

Reprodukčné zdravie ženy v centre záujmu

Reprodukčné zdravie ženy obsahuje celé spektrum prístupov, ktoré majú rovnaký menovateľ – snahu zabezpečiť realizáciu základných potrieb človeka a jeho najintímnejších túžob. Dnes, kedy je západná civilizácia vystavená zvyšujúcim sa problémom v oblasti prirodzenej reprodukcie sú tieto témy stále väčšou výzvou pre medicínu, bioetiku, psychológiu, či právo. Ako by mala vyzerať komplexná starostlivosť o reprodukčné zdravie, akú úlohu v nej zohráva správna diagnostika a komunikácia medzi lekárom a pacientkou? Aké je právne nastavenie asistovanej reprodukcie a ako by mohla vyzerať jeho právna úprava? Nakoľko môžme disponovať embryami? Aké sú právne riziká domácich pôrodov, hormonálnej antikoncepcie, či rizikových zákrokov v gynekológii a pôrodníctve? Aké môžu byť právne, psychologické, etické a existenčné dôsledky zanedbania správneho postupu o reprodukčné zdravie ženy?

 

JUDr. Maroš Matiaško, LL.M.

JUDr. Maroš Matiaško, LL.M. sa narodil v Žiline. Právnickú fakultu vyštudoval v Olomouci (2007). V roku 2011 ukončil s vyznamenaním právnickú fakultu v Holandskom Utrechte, obor medzinárodné právo ľudských práv. V roku 2011 a 2012 stážoval v Londýnskej organizácii INTERIGHTS.

Maroš Matiaško v súčasnosti pôsobí v advokácii a spolupracuje s mimovládnymi organizáciami, najmä s Mental Disability Advocacy Center a Ligou lidských práv. V Českej republike sa podieľal na príprave reformy opatrovníctva, pripomienkoval zákon o sociálnych službách, zákon o zdravotných službách a procesné predpisy. Je autorom monografie spoločne s Janou Marečkovou o problematike spôsobilosti na právne úkony: „Člověk s duševním postižením a jeho právní jednání — Otázka opatrovnictví dospělých“; autorom analýzy právnych aspektov deinštitucionalizácie sociálnej starostlivosti podľa článku 19 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a viacerých odborných článkov.

Maroš Matiaško sa systematicky venuje litigácii ľudskoprávnych prípadov, spolupracoval na celej rade prípadov pred Európskym súdom pre ľudské práva (napr. Bureš proti Českej republike, Sýkora proti Českej republike, Červenka proti Českej republike, a ďalšie) a pred českým a slovenským ústavným súdom.