JUDr. Andrea Erdősová, PhD.

Prodekanka pre vzdelávanie na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy.

Členka Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo, prodekanka pre bakalárske a magisterské štúdium a členka Vedeckej rady Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. JUDr. Andrea Erdősová, PhD. vyštudovala Právnickú fakultu na Univerzite Komenského v Bratislave. V súčasnosti je vedúcou Oddelenia medzinárodného súkromného práva a prodekankou pre bakalárske a magisterské štúdium na Právnickej fakulte Paneurópskej vysokej školy.

Pani doktorka už počas štúdia, ako aj po jeho skončení, pôsobila v advokátskej kancelárii Valko & partners, kde sa odborne venovala ústavnému právu, ľudským právam, tlačovému právu a ochrane osobnosti. Jej pracovné zaradenie v Civilnoprávnej sekcii Ministerstva spravodlivosti SR korešpondovalo s jej záujmom o oblasť organizácie a fungovania súdneho systému. V poslednom období sa zúčastnila na viacerých vedecko-výskumných projektoch, tiež ako člen výskumného tímu v oblasti medicínskeho práva. Je členkou Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo. Jej doterajšia pedagogická činnosť sa viaže na Paneurópsku vysokú školu ako aj na Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, prednášala v SR, ČR, ako aj na viacerých domácich a medzinárodných konferenciách v oblastiach medzinárodné a európskeho práva, medzinárodnej a európskej ochrany ľudských práv a medicínskeho práva a bioetiky.

Mgr. Martin Fučík

Mgr. Martin Fučík vyštudoval právo na Univerzite Komenského v Bratislave (1992-1997).

 

Od roku 2016 pracuje v spoločnosti Roche Slovensko, s.r.o. Predtým pracoval ako riaditeľ poisťovne Generali, v ČSOB ako riaditeľ a krízový manažér. V Slovenskom úrade poisťovní (SKP) pracoval ako zástupca generálneho riaditeľa a manažér právneho oddelenia.

JUDr. Ivana Dolná, LL.M

Ivana Dolná ukončila právnické vzdelanie v Bratislave a neskôr v Mníchove na Ludwig – Maximilians – Universität  absolvovala postgraduálne štúdium so zameraním na medzinárodné obchodné právo a hospodársku súťaž.

Aktuálne pôsobí na pozícií Legal & Compliance Manager pre CZ a SR v spoločnosti Fresenius Kabi, s.r.o. Okrem právnej a compliance agendy zastrešuje z pozície LDPA rovnako agendu týkajúcu sa problematiky ochrany osobných údajov.

JUDr. Tibor Menyhart

Je predsedom Protimonopolného úradu SR od novembra 2011. Do úradu prišiel zo spoločnosti Transpetrol, a.s., kde bol riaditeľom právneho odboru a kontroly, neskôr riadil aj odbor pre prepravu a obchod. Súčasne bol členom dozornej rady Transpetrolu. Absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave (2000, titul Mgr., 2002 titul JUDr.). Počas svojej profesionálnej praxe pôsobil tiež ako právnik v Stredisku cenných papierov (2002 – 2003) a v Agentúre na podporu regionálneho rozvoja pri Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (2000 – 2002).

JUDr. Robert Lindenthal

Je absolvent Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (1998). V roku 2016 získal postgraduálny certifikát z európskeho práva na University of London. V súčasnosti pracuje ako právny úradník na Generálnom riaditeľstve Európskej komisie pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP v Bruseli. Venuje sa politike jednotného trhu, voľnému pohybu tovaru v oblastiach neharmonizovaných právom Únie a posudzovaniu individuálnych sťažností a prípadov porušenia Zmluvy o fungovaní Európskej únie členskými štátmi EÚ. V minulosti pôsobil na Ministerstve zahraničných vecí SR v oblasti medzinárodného práva verejného a neskôr európskeho práva, niekoľko rokov ako zástupca riaditeľa medzinárodnoprávneho odboru MZV SR. Neskôr pôsobil ako právny poradca Stáleho zastúpenia SR pri Európskej únii v Bruseli. Od roku 2008 pracuje v Európskej komisii, kde sa najprv špecializoval ako právnik pre implementáciu nariadenia o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (nariadenie REACH). Absolvoval advokátske skúšky. Je členom Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo pri SAV.

JUDr. Helena Krejčíková, Ph.D.

Helena Krejčíková vystudovala práva na Právnické fakulty UK v Praze. Absolvovala doktorský studijní program na Institut für Strafrecht und Kriminologie, Bern (2012), a Právnické fakultě UK v Praze (2013).  V současné době působí v Centru zdravotnického práva PF UK v Praze. Od r. 2010 je odborným vědeckým pracovníkem Čestné rady ČLK, od r. 2013 konzultantem České společnosti paliativní medicíny ČLK JEP.

JUDr. Ján Mazák, PhD.

V súčasnosti je prof. JUDr. Ján Mazák, PhD. vo funkcii profesora občianskeho a európskeho práva a riaditeľom Ústavu európskeho práva na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Od decembra 2004 pôsobí aj ako člen Európskej komisie pre demokraciu prostredníctvom práva (Benátska komisia) a zároveň je členom Európskej spoločnosti verejného práva a členom Výboru na výber kandidátov na sudcu Súdu pre verejnú službu EÚ v Luxemburgu. Od októbra 2006 pôsobil ako generálny advokát na Európskom súdnom dvore v Luxemburgu, od roku 2011 ako prvý generálny advokát Súdneho dvora Európskej únie. V rokoch 2000-2006 pôsobil ako sudca a predseda Ústavného súdu SR pred rokom 2000, okrem iného, aj ako štátny tajomník Ministerstva spravodlivosti SR a podpredseda Legislatívnej rady vlády SR. Ako autor a spoluautor napísal 12 monografií. Publikoval doma aj v zahraničí viac ako 100 štúdií a odborných článkov.

 

JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD., LL.M.

UDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD., LL.M. je absolventom Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach a University of Florida, Levin College of Law v USA, v odbore medzinárodné daňové právo. V minulosti pôsobil v medzinárodnej daňovo-poradenskej spoločnosti veľkej štvorky a v medzinárodnej advokátskej kancelárii pôsobiacej na Slovensku. V súčasnosti spolupracuje s advokátskou kanceláriou h&h PARTNERS. Aktívne sa venuje lektorskej činnosti a pravidelne publikuje v zahraničných a domácich odborných periodikách.


Vzdelanie

  • Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (2015): titul doktor filozofie (PhD.).
  • University of Floria, Levin College of Law, USA (2013): titul LL.M. v odbore medzinárodné daňové právo
  • Pedagogická fakulta Katolíckej Univerzity v Ružomberku (2012): titul PhDr.
  • Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (2010): titul doktor práv (JUDr.).

Zahraničné aktivity

  • Seminar on International and European Tax Law, University of Valencia, Spain (2014).
  • Letná škola medzinárodného zdaňovania pre strednú a východnú Európu, Viedeň, Rakúsko, Organizovaná pod záštitou Inštitútu pre rakúske a medzinárodné daňového právo (2012).
  • Hosťujúci výskumník na Institute for Austrian and International tax law, Viedeň, Rakúsko (2012).
  • Universita degli studi di Foggia, Facolta di giurisprudenza –Taliansko, Foggia (2008/2009).
  • Universita per stranieri Perugia, Taliansko (september 2008).

Špecializácia

Medzinárodné a európske daňové právo

Prioritnou oblasťou zamerania praxe a akademickej činnosti Michala Kočiša je oblasť finančného a daňového práva. V tejto oblasti práva sa sústreďuje prevažne na otázky spojené s problematikou právnych aspektov dvojitého zdanenia a daňových únikov. V rámci toho sa venuje otázkam, akými sú napr. uplatňovanie medzinárodných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, medzinárodná spolupráca správcov daní, rozhodovacia činnosť Súdneho dvora EÚ a tiež činnosti OECD v oblasti priamych daní. V oblasti daňového práva tiež vykonáva prevažnú časť svojej publikačnej činnosti. Osobitne sa špecializuje na problematiku transferového oceňovania, ktorá zahŕňa posudzovanie daňových dopadov v transakciách medzi závislými osobami. V roku 2015 vydal vo vydavateľstve Wolters Kluwer monografiu s názvom „Úvod do práva transferového oceňovania“, ktorá je prvou publikáciou na túto tému na Slovensku.

Vnútroštátne daňové právo

Vo vnútroštátnom daňovom práve sa Michal Kočiš zameriava okrem iného aj na osobitné formy zdaňovania farmaceutických spoločností a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a tiež na všeobecné právne poradenstvo v oblati uplatňovania zákona o dani z príjmov. V oblasti DPH poskytuje poradenstvo pri plánovaní transakcií domácich a zahraninčých podnikateľských subjektov. Venuje sa tiež otázkam daňové práva procesného a zastupovaniu klientov v daňovom konaní.

Medicínske  právo

V jednej z prioritných oblastí zamerania kancelárie, ktorou je medicínske právo sa činnosť Michala Kočiša sústreďuje predovšetkým na poskytovanie právnych služieb klientom – pacientom pri ochrane ich osobnostných práv, či pri vymáhaní náhrad škôd na zdraví vzniknutých v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, či náhradám škôd na zdraví spôsobených dopravnými nehodami.

Farmaceutické právo

Michal Kočiš sa vo svojej praxi venuje aj farmaceutickému právu, zahŕňajúc okrem iného napr. problematiku výroby liekov a ich registrácie, procesu od výroby lieku až po jeho uvedenie na trh, vrátane oblasti reklamy týkajúcej sa liekov a zdravotníckych pomôcok. Zároveň sa podieľa na príprave komplexných zmluvných podkladov a dokumentácie potrebnej pre činnosť subjektov farmaceutického trhu.

Správne právo

V oblasti správneho práva sa Michal Kočiš venuje predovšetkým problematike územnej samosprávy, najmä pokiaľ ide o otázky súvisiace s činnosťou obcí a miest, ako aj mestských častí mesta Košice. Z hľadiska právnej úpravy ide najmä o zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákon. č. 401/1990 Zb. o meste Košice, ako aj o iné zákonné a podzákonné právne predpisy súvisiace s činnosťou subjektov územnej samosprávy.

JUDr. Monika Novotná

Monika Novotná absolvovala Právnickú fakultu Trnavskej univerzity v roku 2007. Tri roky poskytovala právne služby pre skupinu lekární Sunpharma a od roku 2011 zastrešuje právnu agendu skupiny Falck v Strednej a Východnej Európe, ktorá pôsobí v oblasti poskytovania záchrannej zdravotnej služby, zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach ambulantnej zdravotnej starostlivosti, dopravnej zdravotnej služby, závodných hasičských útvarov, bezpečnostnotechnickej služby, súkromnej bezpečnostnej služby a lekárenskej starostlivosti. Intenzívne sa venuje vzdelávaniu a tréningu zdravotníckych zamestnancov v skupine Falck najmä v témach medicínskeho práva a ochrany osobných údajov. V súčasnosti je poslucháčkou postgraduálneho štúdia v odbore zdravotnícke právo na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe.

JUDr. Katarína Tomková, PhD.

V roku 2015 úspešne absolvovala štúdium na právnickej fakulte a stala sa advokátskym koncipientom v advokátskej kancelárii h&h PARTNERS zameranej na farmaceutické právo. Svoje odborné aktivity v oblasti medicínskeho práva rozvíjala aj v Komore pre medicínske právo – MEDIUS najmä v podobe právneho poradenstva.

V súčasnosti pôsobí ako advokátka v advokátskej kancelárii h&h PARTNERS, je autorkou mnohých odborných článkov, spoluautorkou komentára Zákona o zdravotnej starostlivosti (CH BECK, 2022), spoluautorkou komentára Zákona o bolestnom a sťažení spoločenského uplatnenia (Wolters Kluwer 2019), poskytuje poradenstvo poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a subjektom farmaceutického priemyslu. Zameriava sa na zastupovanie držiteľov v námietkových konaniach v rámci kategorizačných konaní a zastupovania v súdnych konaniach proti rozhodnutiam MZ SR v kategorizačnom konaní. Venuje sa aj problematike právnej úpravy reklamy liekov a zdravotníckych pomôcok.