JUDr. Ján Mazák, PhD.

V súčasnosti je prof. JUDr. Ján Mazák, PhD. vo funkcii profesora občianskeho a európskeho práva a riaditeľom Ústavu európskeho práva na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Od decembra 2004 pôsobí aj ako člen Európskej komisie pre demokraciu prostredníctvom práva (Benátska komisia) a zároveň je členom Európskej spoločnosti verejného práva a členom Výboru na výber kandidátov na sudcu Súdu pre verejnú službu EÚ v Luxemburgu. Od októbra 2006 pôsobil ako generálny advokát na Európskom súdnom dvore v Luxemburgu, od roku 2011 ako prvý generálny advokát Súdneho dvora Európskej únie. V rokoch 2000-2006 pôsobil ako sudca a predseda Ústavného súdu SR pred rokom 2000, okrem iného, aj ako štátny tajomník Ministerstva spravodlivosti SR a podpredseda Legislatívnej rady vlády SR. Ako autor a spoluautor napísal 12 monografií. Publikoval doma aj v zahraničí viac ako 100 štúdií a odborných článkov.

 

JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD., LL.M.

UDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD., LL.M. je absolventom Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach a University of Florida, Levin College of Law v USA, v odbore medzinárodné daňové právo. V minulosti pôsobil v medzinárodnej daňovo-poradenskej spoločnosti veľkej štvorky a v medzinárodnej advokátskej kancelárii pôsobiacej na Slovensku. V súčasnosti spolupracuje s advokátskou kanceláriou h&h PARTNERS. Aktívne sa venuje lektorskej činnosti a pravidelne publikuje v zahraničných a domácich odborných periodikách.


Vzdelanie

 • Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (2015): titul doktor filozofie (PhD.).
 • University of Floria, Levin College of Law, USA (2013): titul LL.M. v odbore medzinárodné daňové právo
 • Pedagogická fakulta Katolíckej Univerzity v Ružomberku (2012): titul PhDr.
 • Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (2010): titul doktor práv (JUDr.).

Zahraničné aktivity

 • Seminar on International and European Tax Law, University of Valencia, Spain (2014).
 • Letná škola medzinárodného zdaňovania pre strednú a východnú Európu, Viedeň, Rakúsko, Organizovaná pod záštitou Inštitútu pre rakúske a medzinárodné daňového právo (2012).
 • Hosťujúci výskumník na Institute for Austrian and International tax law, Viedeň, Rakúsko (2012).
 • Universita degli studi di Foggia, Facolta di giurisprudenza –Taliansko, Foggia (2008/2009).
 • Universita per stranieri Perugia, Taliansko (september 2008).

Špecializácia

Medzinárodné a európske daňové právo

Prioritnou oblasťou zamerania praxe a akademickej činnosti Michala Kočiša je oblasť finančného a daňového práva. V tejto oblasti práva sa sústreďuje prevažne na otázky spojené s problematikou právnych aspektov dvojitého zdanenia a daňových únikov. V rámci toho sa venuje otázkam, akými sú napr. uplatňovanie medzinárodných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, medzinárodná spolupráca správcov daní, rozhodovacia činnosť Súdneho dvora EÚ a tiež činnosti OECD v oblasti priamych daní. V oblasti daňového práva tiež vykonáva prevažnú časť svojej publikačnej činnosti. Osobitne sa špecializuje na problematiku transferového oceňovania, ktorá zahŕňa posudzovanie daňových dopadov v transakciách medzi závislými osobami. V roku 2015 vydal vo vydavateľstve Wolters Kluwer monografiu s názvom „Úvod do práva transferového oceňovania“, ktorá je prvou publikáciou na túto tému na Slovensku.

Vnútroštátne daňové právo

Vo vnútroštátnom daňovom práve sa Michal Kočiš zameriava okrem iného aj na osobitné formy zdaňovania farmaceutických spoločností a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a tiež na všeobecné právne poradenstvo v oblati uplatňovania zákona o dani z príjmov. V oblasti DPH poskytuje poradenstvo pri plánovaní transakcií domácich a zahraninčých podnikateľských subjektov. Venuje sa tiež otázkam daňové práva procesného a zastupovaniu klientov v daňovom konaní.

Medicínske  právo

V jednej z prioritných oblastí zamerania kancelárie, ktorou je medicínske právo sa činnosť Michala Kočiša sústreďuje predovšetkým na poskytovanie právnych služieb klientom – pacientom pri ochrane ich osobnostných práv, či pri vymáhaní náhrad škôd na zdraví vzniknutých v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, či náhradám škôd na zdraví spôsobených dopravnými nehodami.

Farmaceutické právo

Michal Kočiš sa vo svojej praxi venuje aj farmaceutickému právu, zahŕňajúc okrem iného napr. problematiku výroby liekov a ich registrácie, procesu od výroby lieku až po jeho uvedenie na trh, vrátane oblasti reklamy týkajúcej sa liekov a zdravotníckych pomôcok. Zároveň sa podieľa na príprave komplexných zmluvných podkladov a dokumentácie potrebnej pre činnosť subjektov farmaceutického trhu.

Správne právo

V oblasti správneho práva sa Michal Kočiš venuje predovšetkým problematike územnej samosprávy, najmä pokiaľ ide o otázky súvisiace s činnosťou obcí a miest, ako aj mestských častí mesta Košice. Z hľadiska právnej úpravy ide najmä o zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákon. č. 401/1990 Zb. o meste Košice, ako aj o iné zákonné a podzákonné právne predpisy súvisiace s činnosťou subjektov územnej samosprávy.

JUDr. Monika Novotná

Monika Novotná absolvovala Právnickú fakultu Trnavskej univerzity v roku 2007. Tri roky poskytovala právne služby pre skupinu lekární Sunpharma a od roku 2011 zastrešuje právnu agendu skupiny Falck v Strednej a Východnej Európe, ktorá pôsobí v oblasti poskytovania záchrannej zdravotnej služby, zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach ambulantnej zdravotnej starostlivosti, dopravnej zdravotnej služby, závodných hasičských útvarov, bezpečnostnotechnickej služby, súkromnej bezpečnostnej služby a lekárenskej starostlivosti. Intenzívne sa venuje vzdelávaniu a tréningu zdravotníckych zamestnancov v skupine Falck najmä v témach medicínskeho práva a ochrany osobných údajov. V súčasnosti je poslucháčkou postgraduálneho štúdia v odbore zdravotnícke právo na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe.

JUDr. Katarína Tomková, PhD.

Mgr. Katarína Tomková v roku 2015 úspešne absolvovala štúdium na právnickej fakulte a stala sa advokátskym koncipientom v advokátskej kancelárii h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o. Svoje odborné aktivity v oblasti medicínskeho práva rozvíjala v Komore pre medicínske právo – MEDIUS najmä v podobe právneho poradenstva pre informačný portál www.pravo–medicina.sk a www.medius.sk. Medzi projekty, na ktorých aktívne participovala, patria UNIVERSITATIS DISPUTATIONE – séria univerzitných interdisciplinárnych dišpút pre študentov Univerzity P. J. Šafárika, a tiež medzinárodná konferencia Reprodukčné zdravie ŽENY v centre záujmu (2014).


Vzdelanie

 • Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach, (2014), titul bakalár práv – Bc.
 • Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach, (2015), titul magister práv – Mgr.

JUDr. Radek Policar

Vyštudoval Právnickú fakultu Masarykovej univerzity. Od roku 2000 do roku 2004 pracoval vo FN Brno, okrem iného aj ako vedúci oddelenia verejných zákazok a zástupca vedúceho Odboru právnych vecí. V rokoch 2004 – 2015 pôsobil ako vedúci právneho úseku, námestník pre právne služby a personalistiku a ako zástupca riaditeľa na Masarykovom onkologickom ústave v Brne. Zároveň pôsobil ako prednosta Ústavu sociálneho lekárstva a verejného zdravotníctva na Lekárskej fakulte Masarykovej univerzity. Venoval sa prednáškovej a konzultačnej činnosti v odbore medicínskeho práva a v súvisiacich oblastiach. Je autorom publikácie Zdravotnícká dokumentace v praxi (Grada Publishing, 2010) a desiatok odborných textov. Podieľal sa na riešení grantov Grantové agentúry Karlovej Univerzity „Problematika doložky DNR ve zdravotnické praxi; komparatistika, etické aspekty a varianty právního řešení “, 2008-2010. Je prispievateľom blogu zdravotnickepravo.info. V súčasnosti je námestníkom ministra zdravotníctva ČR pre legislatívu a právo.

Mgr. Rebeka Šťastná

Vyštudovala právo na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Odbornú stáž absolvovala u Verejného ochrancu práv, na Ministerstve spravodlivosti SR i v Centre pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže a na Okresnej prokuratúre v Pezinku.

Od roku 2013 pracovala v Hameln-rds a.s., v roku 2014 bola asistentkou na centre exekúcií a súčinností v Slovenskej sporiteľni. V roku 2016 pracovala ako právni asistentka v advokátskej kancelárii Markechova JMJ Legal. Na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pracuje od 1. augusta 2018 ako hlavný štátny radca.

Ovláda na mierne pokročilej úrovni anglický a španielsky jazyk.

JUDr. Dušan Podolský, PhD., MBA

Ukončil Právnickú fakultu Univerzity P.J. Šafárika v roku 1998. V roku 2000 absolvoval rigoróznu skúšku v študijnom odbore právo. V roku 2003 bol zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory a v roku 2004 získal odbornú spôsobilosť – Ohodnocovanie majetku podnikov.

V rokoch 1998-1999 pracoval ako samostatný odborný radca na Exekútorskom úrade v Košiciach, v rokoch 1999-2002 ako právnik Ústredného daňového riaditeľstva SR, pracovisko Košice. Od júna 2002 pracuje v spoločnosti Nemocnica Košice-Šaca ako právnik a vedúci Odboru právneho, personalista a člen vedenia spoločnosti Nemocnica Košice-Šaca a.s.1. súkromná nemocnica.

JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D

Autor od roku 2000 provozuje vlastní advokátní praxi, která je zaměřena na právo medicínské, občanské a trestní. V rámci České republiky pravidelně přednášel na Masarykově univerzitě v Brně, Palackého univerzitě v Olomouci a Karlově univerzitě v Praze, přednáší v Národním centu ošetřovatelství a nelékařských zdravotních oborů v Brně, přednáší rovněž v rámci dalších školících akcí.

Aktivně se účastní na medicínsko právních konferencích ve světě. Publikuje v této oblasti doma i v zahraničí. Je členem výkonného výboru Evropské asociace zdravotnického práva (EAHL) a dále mimo jiné členem Etické komise MZ ČR, Etické komise ČLK a Etické komise Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Působí rovněž jako právník České lékařské komory.

JUDr. Vlasta Formánková

Ukončila studium práv na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v roce 1977. V témže roce nastoupila jako právní referentka do Západočeských mlékáren, n. p. Klatovy. Rigorózní zkoušku složila v roce 1978. Od 1. září 1978 začala vykonávat justiční praxi u Krajského soudu v Plzni a po složení justičních zkoušek byla 15. června 1979 zvolena soudkyní pro Okresní soud Plzeň-město.

Pracovala nejprve na úseku občanskoprávním, pak krátce na úseku trestním a poté znovu na úseku občanskoprávním. V lednu roku 1990 byla pověřena řízením Okresního soudu Plzeň-město a následně jmenována do funkce předsedkyně tohoto okresního soudu. Zároveň působila jako předsedkyně občanskoprávního senátu.

Po uvolnění z funkce předsedkyně okresního soudu na jaře 1999 soudila dále na úseku občanskoprávním a v průběhu roku 2000 přešla ke Krajskému soudu v Plzni, kde jí byla přidělena jak agenda prvostupňová, tak i agenda odvolací na úseku občanskoprávním, kupříkladu zákon na ochranu osobnosti, tiskové žaloby, žaloby z autorského práva. Dne 5. srpna 2005 byla prezidentem Václavem Klausem jmenována soudkyní Ústavního soudu České republiky. Od roku 2011 působí též na katedře teorie státu a práva a na katedře ústavního práva fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni. Nikdy nebyla členkou ani kandidátkou žádné politické strany.

Mgr. Martin Luterán, M.Jur., M.Phil., D.Phil.

Dr. Martin Luterán je rektorom a spoluzakladateľom Kolégia Antona Neuwirtha, nezávislého vzdelávacieho inštitútu, ktorý sa zameriava na interdisciplinárne štúdium pilierov západnej civilizácie. Po štúdiu práva na Právnickej fakulte Univerzity Komenského pokračoval v štúdiu právnej a morálnej filozofie na Oxfordskej univerzite, kde v roku 2009 obhájil svoju dizertačnú prácu na tému „Proporcionalita v ústavnom práve a v etike.“

Medzi jeho akademické záujmy patrí predovšetkým vzťah práva a morálky a jeho reflexia v modernom jazyku ľudských práv. Dr.Luterán prezentoval príspevky na konferenciách v Anglicku, Írsku, Kanade, Qatare a na Slovensku. Vo svojej publikačnej činnosti sa venoval problému eutanázie (‚The Choice to Die in the Pretty case and in Dworkin’s ‚Narrative‘ Arguments‘ (2007) Symposium Edition University College Dublin Law Review) a princípu proporcionality (‚Towards Proportionality as a Proportion Between Means and Ends‘ in Law and Outsiders: Norms, Processes and “Othering” in the 21st Century (Hart Publishing, 2011)). Dr. Luterán vedie pravidelné semináre a prednášky pre študentov stredných a vysokých škôl na rôzne témy z právnej a morálnej filozofie.